ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1741 อ่างเก็บน้ำบ้านซำเม็ก บึงมะลู ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1742 อ่างเก็บน้ำบ้านอาราง พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1743 ฝายบ้านกระเบาเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1744 ฝายบ้านระหาญ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1745 ฝายบ้านกระเบา โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1746 อ่างเก็บน้ำบ้านฮ่อง กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1747 อ่างเก็บน้ำลำโอเพลิง กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1748 อ่างเก็บน้ำบ้านซำสะโหมง ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1749 อ่างเก็บน้ำบ้านสำโรงเกียรติ บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1750 อ่างเก็บน้ำบ้านจองกอ กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1751 อ่างเก็บน้ำบ้านภู่ทอง ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1752 ฝายบ้านห้วยจันทร์ โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1753 อ่างเก็บน้ำบ้านตาเส็ด บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1754 ฝายบ้านหนองบัวเรณ บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1755 ฝายห้วยครก ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1756 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนคูณ โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1757 อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1758 อ่างเก็บน้ำรองคำ คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1759 ฝายห้วยข่า คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1760 อ่างเก็บน้ำบ้านยางเครือ ดอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1741 - 1760 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 88/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>