ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1461 อ่างเก็บน้ำบ้านโพนม่วง ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1462 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนโจด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1463 อ่างเก็บน้ำสวนหม่อน ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1464 ฝายบ้านระหาร ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1465 อ่างเก็บน้ำบ้านแคนเกิด ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1466 อ่างเก็บน้ำบ้านยางบ่ออี เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1467 อ่างเก็บน้ำบ้านบ่อแก นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1468 อ่างเก็บน้ำบ้านขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1469 ฝายบ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1470 ฝายบ้านแคนดำ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1471 ฝายบ้านกะทะ เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1472 ฝายบ้านดงสำราญ สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1473 อ่างเก็บน้ำบ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1474 ฝายบ้านวังศิลากุดหิน ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1475 ฝายบ้านแคน บ้านทุ่งกุลาร้องไห้ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1476 อ่างเก็บน้ำบ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1477 อ่างเก็บน้ำบ้านปากสลัก กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1478 อ่างเก็บน้ำบ้านยางชุม ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1479 ฝายบ้านอ้อตะลิ่งขั้น สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1480 ฝายม่วงน้อย-สระขุด สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1461 - 1480 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 74/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>