ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1441 อ่างเก็บน้ำบ้านปะ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1442 อ่างเก็บน้ำบ้านสําโรง หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1443 อ่างเก็บน้ำบ้านทวารไพร เมืองลิง จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1444 อ่างเก็บน้ำปรับปรุงอ่างฯบ้านอาภู จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1445 ฝายบ้านปลาเข็ง จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1446 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนงิ้ว หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1447 อ่างเก็บน้ำบ้านกระหาด เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1448 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเหล็ก ลุ่มละวี จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1449 ฝายบ้านกันนัง เมืองลิง จอมพระ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1450 อ่างเก็บน้ำหนองเหว เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1451 อ่างเก็บน้ำบ้านถนน ชุมแสง จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1452 ฝายห้วยลึก จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1453 อ่างเก็บน้ำหนองละลม เมืองลิง จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1454 อ่างเก็บน้ำบ้านบรเพ็ด เป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1455 ฝายบ้านตากวนน้อย ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1456 ทำนบตากวน ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1457 อ่างเก็บน้ำกุดคันรุ้ง ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1458 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1459 ฝายบ้านทิพย์เนตร กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1460 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสาย ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1441 - 1460 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 73/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>