ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1381 อ่างเก็บน้ำบ้านคะนา ปชด. ท่าตูม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1382 อ่างเก็บน้ำบ้านเทพรักษา เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1383 ระบบส่งน้ำบ้านเลิศอรุณพนมดงรัก ทัพทัน สังขะ สุรินทร์ อื่นๆ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1384 อ่างเก็บน้ำบ้านกล้วยร่มเย็น ทับทัน สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1385 อ่างเก็บน้ำบ้านอังกร บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1386 อ่างเก็บน้ำห้วยละลุใหญ่ บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1387 ฝายบ้านโพนซ้าย สังขะ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1388 ฝายห้วยเสน บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1389 อ่างเก็บน้ำระไซร์ บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1390 อ่างเก็บน้ำหนองอาแดง พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1391 อ่างเก็บน้ำบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1392 อ่างเก็บน้ำบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1393 อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเจริญ แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1394 อ่างเก็บน้ำลำพอก กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1395 อ่างเก็บน้ำหนองไผ่ ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1396 อ่างเก็บน้ำหนองแรด ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1397 อ่างเก็บน้ำบ้านหัวแรดและขุดลอก ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1398 ฝายบ้านตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1399 อ่างเก็บน้ำกุดทอง-กาเจาะ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1400 อ่างเก็บน้ำบ้านหัวแรด ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1381 - 1400 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 70/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>