ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1341 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคู โชคเหนือ ลําดวน สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1342 อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเจริญ โชกเหนือ ลำดวน สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1343 อ่างเก็บน้ำหนองกันจารย์ อู่โลก ลำดวน สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1344 อ่างเก็บน้ำบ้านมะรูจรุง อู่โลก ลำดวน สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1345 อ่างเก็บน้ำบ้านอู่โลก อู่โลก ลำดวน สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1346 ฝายบะอันรุด ดม สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1347 อ่างเก็บน้ำหนองกระเสก สังขะ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1348 ฝายบ้านแบกจาน สังขะ สังขะ สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1349 อ่างเก็บน้ำบ้านไทยสมบูรณ์ สังขะ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1350 อ่างเก็บน้ำบ้านขอนแตก ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1351 อ่างเก็บน้ำบ้านศาลา สังขะ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1352 อ่างเก็บน้ำบ้านเลิศอรุณ สังขะ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1353 อ่างเก็บน้ำบ้านพรหมสะอาด ตาคง สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1354 อ่างเก็บน้ำบ้านกระเลงเวก ดม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1355 อ่างเก็บน้ำบ้านลําหาด ทับทัน สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1356 อ่างเก็บน้ำบ้านศรีสุข ณรงค์ สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1357 อ่างเก็บน้ำกระเทียม กระเทียม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1358 อ่างเก็บน้ำบ้านภูมินิยม ตาตุม สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1359 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองคูขาด แจนแวน สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1360 อ่างเก็บน้ำบ้านกะเลงเวก 1 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1341 - 1360 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 68/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>