ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1261 อ่างเก็บน้ำบ้านบุอำเปาว์ บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1262 อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือมปชด.41 บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1263 อ่างเก็บน้ำบ้านอุโลก บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1264 อ่างเก็บน้ำอำปึล2 บักได กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1265 อ่างเก็บน้ำหนองคันนาสามัคคี ตาเมียง กิ่ง อ.พนมดงรัก สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1266 อ่างเก็บน้ำห้วยงูเหลือม ปชด. บักได กิ่ง อ.พนมดงรัก สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อื่นๆ ปชด.
1267 ฝายบ้านตาเจก โคกกลาง กิ่ง อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1268 อ่างเก็บน้ำบ้านเขาโต๊ะ บักได กิ่ง อ.พนมดงรัก สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1269 อ่างเก็บน้ำบ้านตานี ตานี ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1270 อ่างเก็บน้ำบ้านทมอ ทมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1271 ฝายปวงตึ๊ก ไพล ปราสาท สุรินทร์ ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1272 อ่างเก็บน้ำบ้านตาหีบ ทมอ ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1273 อ่างเก็บน้ำบ้านนิคมประสาท เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1274 อ่างเก็บน้ำบ้านไพล ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1275 อ่างเก็บน้ำบ้านปริง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1276 อ่างเก็บน้ำบ้านอําปึลกง บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1277 อ่างเก็บน้ำบ้านม่วงเจริญ ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1278 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองพรม ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
1279 อ่างเก็บน้ำบ้านไทร ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
1280 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองสวาย ไพล ปราสาท สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 1261 - 1280 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 64/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>