ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
701 ฝายบ้านโนนนางาม ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
702 ฝายบ้านหนองหัวช้าง เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
703 อ่างฯ บ้านหนองไผ่ 1 ขุย กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
704 อ่างฯ บ้านหนองไผ่ 2 ขุย กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
705 อ่างฯ บ้านหนองบัววง ขุย กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
706 อ่างฯ บ้านโศกขามป้อม บ้านยาง กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
707 อ่างฯ หนองโนนวัด ช่องแมว กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
708 ฝายบ้านทะเมนชัย พะไล กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
709 ฝายบ้านสี่เหลี่ยม ช่องแมว กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
710 อ่างฯ โสกหินแร่ ช่องแมว กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
711 ฝายบ้านกุดกี่ ช่องแมว กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
712 ฝายบ้านช่องแมว ช่องแมว กิ่ง อ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
713 อ่างฯ บ้านโนนเพชร ละหานปลาค้าว กิ่ง อ.เมืองยาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
714 ฝายลำน้ำเขียว โนนอุดม กิ่ง อ.เมืองยาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
715 อ่างฯ ละหานปลาค้าว ละหานปลาค้าว กิ่ง อ.เมืองยาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
716 อ่างฯ บ้านโนนน้อย โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
717 อ่างฯ หนองแดง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
718 อ่างฯ ลำประโดก หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
719 ทรบ.บ้านประสุข ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
720 ฝายบ้านสำโรง - ดอนงิ้ว ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 701 - 720 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 36/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>