ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
561 อ่างฯ บ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
562 อ่างฯ บ้านโนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
563 อ่างฯ หนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
564 ฝายท่าอีโด่ง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
565 ฝายบ้านตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
566 ฝายบ้านดอนทะยิง หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
567 ฝายบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
568 ฝายบ้านดอนใหญ่ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
569 ฝายบ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
570 ฝายบ้านเสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
571 ฝายห้วยยาง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
572 ฝายบ้านโนนเมือง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
573 อ่างฯ บ้านบุเขว้า หนองหอย กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
574 อ่างฯ ห้วยซันโพรง หนองหอย กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
575 ฝายบ้านเดิ่นตะโก ทัพรั้ง กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
576 อ่างฯ ทำนบพัฒนา ทำนบเขมร หนองหอย กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
577 อ่างฯ บ้านหนองกก หนองกระโบน พังเทียม กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
578 อ่างฯ บ้านโนนสูง ทัพรั้ง กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
579 อ่างฯ บ้านหนองเต็งเตี้ย ทัพรั้ง กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
580 อ่างฯ บึงมาบกราด สระพระ กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 561 - 580 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 29/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>