ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
401 อ่างฯ บ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
402 ฝายคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
403 อ่างฯ บ้านบุไทร ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
404 ฝายบ้านบะด่าน อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
405 อ่างฯ ลุงมี ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
406 อ่างฯ บ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
407 อ่างฯ ห้วยกระบอก ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
408 อ่างฯ บ้านคลองกี่ ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
409 อ่างฯเขาโซ่ ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
410 อ่างฯ ห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
411 อ่างฯ ห้วยกระบอกปรับปรุง ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
412 ฝายห้วยอีบ่าง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
413 อ่างฯ บ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
414 ฝายบ้านวังไผ่ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
415 อ่างฯ บ้านโนนแดง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
416 อ่างฯ บ้านหนองม่วง โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
417 อ่างฯ หนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
418 อ่างฯ หนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
419 อ่างฯ บ้านหนองสายไพร พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
420 อ่างฯ บ้านบุขี้ตุ่น พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 401 - 420 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 21/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>