> พื้นที่ได้รับผลประโยชน์
 
พื้นที่โครงการ (ไร่): -
พื้นที่ชลประทาน (ไร่): -
พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝน (ไร่): -
พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้ง (ไร่): -
พื้นที่คันคูน้ำ (ไร่):: -
พื้นที่หัวงาน (ไร่):: -
พื้นที่อยู่อาศัย (ไร่): -
พื้นที่นา (ไร่): -
พื้นที่พืชไร่ (ไร่): -
พื้นที่พืชผัก (ไร่): -
พื้นที่ปลูกพืชอื่น (ไร่): -
พื้นที่อื่นๆ (ไร่): -
 
จำนวนอำเภอ: -
จำนวนตำบล: -
จำนวนหมู่บ้าน: -
จำนวนครัวเรือน : -
จำนวนประชากร : -
25 กรกฏาคม 2548