> ระดับน้ำและปริมาตรน้ำ
-
ระดับเก็บกักต่ำสุด (ม.รทก.): -
ระดับเก็บกักสูงสุด (ม.รทก.): -
0.04
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุด (ล้าน ลบ.ม.): -
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด (ล้าน ลบ.ม.): -
-
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักต่ำสุด (ตร.กม.): -
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด (ตร.กม.): -
25 กรกฏาคม 2548