> อาคารระบายน้ำ
 
ชนิดอาคาร:
ความยาว / ความกว้างบาน(ม.): -
จำนวนบานระบาย (บาน): -
ระดับอาคาร(ม.รทก.): -
อัตราระบายน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที): 960.00
 
ชนิดอาคาร: -
ความยาว(ม.): -
ระดับอาคาร(ม.รทก.): -
อัตราระบายน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที): -
 
ชนิดอาคาร: -
ขนาดอาคาร (ม.): -
ระดับธรณีอาคาร(ม.รทก.): -
อัตราระบายน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที): -
 
ชนิดอาคาร: ไม่มีข้อมููล
ขนาดอาคาร (ม.): -
ระดับธรณีอาคาร(ม.รทก.): -
อัตราระบายน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที): -
 
ชนิดอาคาร: ไม่มีข้อมููล
ขนาดอาคาร (ม.): -
ระดับธรณีอาคาร(ม.รทก.): -
อัตราระบายน้ำสูงสุด (ลบ.ม./วินาที): -
 
ความยาวคลองสายใหญ่ (กม.): -
ความยาวคลองซอย (กม.): -
ความยาวคูส่งน้ำ (กม.): -
 
รายละเอียด: ไม่มีข้อมููล
28 เมษายน 2555