> รายละเอียด
ภาพ: ยังไม่มีรูป
ชื่อ: ฝายห้วยพอย
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : โครงการชลประทานศรีสะเกษ
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: ฝายทดน้ำ
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 0
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2532
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : -
8 กรกฏาคม 2548