> รายละเอียด
ภาพ: ยังไม่มีรูป
ชื่อ: อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : โครงการชลประทานนครราชสีมา
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดกลาง
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 2503
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2503
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : 2460
26 กรกฏาคม 2550